W związku z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym w dalszej części „RODO”) chcielibyśmy poinformować, iż posiadane przez nas Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób należyty i w pełni odpowiadający postanowieniom RODO oraz postanowieniom ustawy o ochronie danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Poradnia Rodzinna-Pawlus Małgorzata Pawlus z siedzibą w 71-004 Szczecin ul.Maciejewicza 25. Jesteśmy podmiotem leczniczym, wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (księga rejestrowa), prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego o numerze – 000000094536.

Dane kontaktowe Administratora: Poradnia Rodzinna-Pawlus Małgorzata Pawlus 71-004 Szczecin ul. Maciejewicza 25, tel. 914358335, adres e-mail: rejestracja@pawlus.szczecin.pl, strona internetowa: https://pawlus.szczecin.pl

Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych osobowych użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu: http://wordpress.pawlus.szczecin.pl
Dbając o ochronę danych osobowych stosujemy odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji osób trzecich w prywatność użytkowników Serwisu. Gromadzone dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Serwisem.

Dane osobowe Pacjentów lub osób upoważnionych w ich imieniu pozyskiwane i przekazywane są dla Administratora. Dane te mogą być również przekazywane przez inne podmioty wykonujące działalność leczniczą w przypadku kontynuacji udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz Pacjentów tych podmiotów.

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

Dane osobowe Pacjenta mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

Pacjent ma prawo do: